Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (685)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1990 και είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, φιλοδοξώντας να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.

Το τμήμα κατόρθωσε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση του, να είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές του ένα από τα πιο άρτια επιστημονικά καταρτισμένα προγράμματα σπουδών, αφού συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος που κάνουν τις σπουδές στο Tμήμα Χρηματοοικονομικής να ξεχωρίζουν είναι ότι δίνει έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων, στην διεθνή τραπεζική, στις χρηματαγορές, στις κεφαλαιαγορές, στο νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

 • Στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στον οικονομικό προγραμματισμό, έλεγχο και πληροφόρηση, στην εξεύρεση και επένδυση κεφαλαίων κλπ.
 • Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων τους.
 • Στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη λειτουργία Χρηματιστηρίων, στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και στη Διαχείριση Κινδύνου με την χρησιμοποίηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Options), Προθεσμιακών Συμβολαίων (Futures), Μεθόδων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedging) και Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps).
 • Στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, με ειδικότερη έμφαση στις δραστηριότητές τους σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εκποιήσεις εταιρειών, την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια αξιών.
 • Στη Διεθνή Τραπεζική και στα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Στη χρησιμοποίηση λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών για την ανάλυση και γραφική παρουσίαση στοιχείων, την κατάστρωση υποδειγμάτων και επίλυση προβλημάτων χρηματοοικονομικής υφής.

Με αυτό το πρόγραμμα, το Τμήμα αντιμετωπίζει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένα διοικητικά και επιχειρηματικά στελέχη σε όλους τους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Διδακτικές Μέθοδοι

Οι σπουδές στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής συνδυάζουν την θεωρία με τη πράξη, εξασκούν την κριτική ικανότητα, ενθαρρύνουν την άμιλλα και τη συνεργασία.

Πέραν της από καθ’ έδραν διδασκαλίας, οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

 • την παρακολούθηση των διεθνών χρηματοοικονομικών εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και τη συγγραφή σχετικών αναλύσεων
 • τη συλλογή πραγματικών στοιχείων από βάσεις δεδομένων και ανάλυσή τους με Η/Υ
 • αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων (case studies), κυρίως από το Harvard Business School
 • προσομοιώσεις επενδυτικών αποφάσεων
 • παρουσιάσεις φοιτητών
 • διαλέξεις από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών

Τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό, είναι εφάμιλλα των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου.

Επιπλέον, αναθεωρούνται συχνά ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες του δυναμικού και ταχύτατα μεταβαλλόμενου τομέα της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, όπου συνεχώς δημιουργούνται καινούρια προϊόντα.

Οι πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, η διαρκής αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, η συνεχής επαφή με τον κόσμο της αγοράς και η εξαιρετική ερευνητική υποδομή του τμήματος καλλιεργούν γόνιμο έδαφος για την εκπαίδευση των φοιτητών.

Οι καθηγητές του Τμήματος παρέχουν στους φοιτητές κάθε δυνατή υποστήριξη και καθοδήγηση στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό για να γίνουν δεκτοί σε αυτά τα πανεπιστήμια.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία από γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής όπως:

 • Μακροοικονομία και Μικροοικονομία
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Διεθνείς Χρηματαγορές
 • Αγορές Επιτοκιακών Προϊόντων
 • Θεσμικοί Επενδυτές
 • Θεσμικό Πλαίσιο
 • Λογιστική
 • Παράγωγα προϊόντα
 • Στατιστική ανάλυση χρηματαγορών

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (εταιρίες, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, διεθνείς οργανισμούς, κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε θέσεις εργασίας όπως:

 • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (financial analyst)
 • Διαπραγματευτής Περιουσιακών στοιχείων (trader)
 • Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (portfolio manager)
 • Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager)
 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εταιριών
 • Οικονομικός Διευθυντής
 • Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα (financial consultant)
Website