Επαγγέλματα

Εμπορικός Αντιπρόσωπος (Commercial Agent)

Εμπορικός αντιπρόσωπος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων. Ειδικότερα, προσπαθεί να κλείνει συμφωνίες και να προστατεύει ...

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (Market Research Specialist / Statistician)

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται σε εξειδικευμένες εταιρείες και έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διεξαγωγή ερευνών για λογαριασμό ...

Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ombudsman for Banking Services & Investments)

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του ...

Κτηματομεσίτης (Estate Agent)

Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας την πώληση και εκμίσθωση συγκεκριμένων εκτάσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, με εντολή του πελάτη του, την πώληση ή ...

Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)

Οικονομικός Αναλυτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ερευνά, συλλέγει, επεξεργάζεται και προβλέπει τις τάσεις της οικονομικής αγοράς παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής σε απλή ...

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζεται αναφορικά με επενδύσεις σε Αμοιβαία ...