Οικονομικό Τμήμα – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) (691)

Stratiotiki Sxoli Axiomatikon Somaton (SSAS) - Oikonomologos.gr - logo

Αποστολή του Οικονομικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαιδεύσεως για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Οικονομικού κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Γενικότερα, αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων είναι:

  • Να παράγει και να μεταδίδει συστηματική γνώση στους σπουδαστές της, με την έρευνα και τη διδασκαλία της Στρατιωτικής Επιστήμης και Τέχνης, καθώς και των συναφών Θεωρητικών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
  • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές, καθώς και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, με στρατιωτική συνείδηση και μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και με κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντας τους όλα τα αναγκαία εφόδια, για να καταστούν ικανοί ηγέτες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
  • Να διοργανώνει, αυτοδύναμα είτε από κοινού με τα πανεπιστήμια, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος του Ελληνικού Στρατού.
  • Να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου διαβίωση των Ευελπίδων, καθώς και την αυτοδύναμη Διοικητική υποστήριξή της.

Οι μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις καθώς διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα. Η φοίτηση στο Οικονομικό της ΣΣΑΣ διαρκεί 4 χρόνια.

Η Σχολή με τους αρμοδίους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των Μαθητών και τις επιδόσεις τους, ενώ μετά την αποφοίτησή τους δύνανται να μετεκπαιδευτούν σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.

Απόκτηση του αναγκαίου υπόβαθρου θεωρητικών και επιστημονικών γνώσεων για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής, χειρισμό μηχανημάτων και οπλικών συστημάτων, εισαγωγή νέας τεχνολογίας, εφαρμογή των πορισμάτων – εξελίξεων της επιστήμης στο Στρατό, επιστήμες διοίκησης, εφαρμογή οικονομικότερων μεθόδων παραγωγής, συντήρησης, εκπαίδευσης κ.λπ.

Αντικειμενικοί Σκοποί Ακαδημαϊκής Εκπαιδεύσεως

  • Επαύξηση της ικανότητος χειρισμού του γραπτού και προφορικού λόγου, με ιδιαίτερη προσοχή στη σαφήνεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συντομία.
  • Διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα και απόκτηση ικανοτήτων για κατανόηση σύνθετων καταστάσεων εξελισσομένων απρόβλεπτα και σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Απόκτηση επιστημονικής κατάρτισης, η οποία να εξασφαλίζει σωστή επαγγελματική δράση, αλλά και δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση, σε επιστήμες στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
  • Απόκτηση πτυχίου αγγλικών, εκμάθηση μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας και δυνατότητα μελέτης ξενόγλωσσων εγχειριδίων, κανονισμών, περιοδικών, συγγραμμάτων, για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε διασυμμαχικές επιτροπές και συμβούλια προς υποστήριξη των ελληνικών θέσεων, φοίτηση σε ξένα στρατιωτικά σχολεία ή πανεπιστήμια, υπηρεσία σε συμμαχικά στρατηγεία και συνεργασία στις επιχειρήσεις και διασυμμαχικές ασκήσεις.
  • Απόκτηση της ικανότητας χειρισμού προσωπικού υπολογιστή με ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, βάσεων δεδομένων και λογιστικών φύλλων.
  • Απόκτηση γνώσεων μιας γλώσσας προγραμματισμού και αρχών ανάλυσης συστημάτων με έμφαση στα στρατιωτικά αυτοματοποιημένα συστήματα.

Οι απόφοιτοι του Οικονομικού της ΣΣΑΣ είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για 8 χρόνια.

Οι μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη ΣΣΑΣ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα).

Website