Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, έχει εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Στόχοι της Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

  • η παροχή θεωρητικής γνώσης και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών ώστε να μπορούν να εργαστούν παραγωγικά και αποτελεσματικά σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
  • η προετοιμασία και επικέντρωση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτεί η σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι είναι σε θέση:

  • Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές και να αξιοποιούν την τεχνολογία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους
  • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για τη διαχείριση και επεξεργασία των πληροφοριών για την υποστήριξη της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων
  • Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και οργανισμών και να προτείνουν δράσεις αναβάθμισης τους
  • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που υλοποιούν και να προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • Να αναγνωρίζουν και αναλύουν την οργανωσιακή συμπεριφορά των συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και να εφαρμόζουν συστημικές προσεγγίσεις για την αποτίμηση και εφαρμογή ολιστικών δράσεων
  • Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσης της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο των επιχειρήσεων.
Website