Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Λογιστικής στο επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα όπως αυτές εξειδικεύονται στην οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών υπηρεσιών.

Η δομή του Τμήματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της λογιστικής και οικονομικής επιστήμης, στις τεχνολογικές εφαρμογές τους καθώς και στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του λογιστή σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση των πτυχιούχων σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ανακηρύσσεται πτυχιούχος Λογιστής και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά :

  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
  • Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Συντάσσει καταστάσεις μισθοδοσίας.
  • Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους.
  • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες.
  • Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους.
Website