Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πατρών (637)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα και
  • Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα 36 μαθήματα (+2 μαθήματα ξένης γλώσσας που δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου) που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, εκ των οποίων τα 20 είναι υποχρεωτικά μαθήματα και τα 16 είναι μαθήματα επιλογής.

Τα μαθήματα επιλογής παρέχονται είτε από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Από τα 16 μαθήματα επιλογής που απαιτούνται τουλάχιστον 13 θα πρέπει να παρέχονται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ενώ τα μαθήματα που παρέχονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου δεν μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό 3.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών θεωρείται ως προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα του 4ου έτους και έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για κάθε ασκούμενο.

Η πρακτική άσκηση δεν συνυπολογίζεται στις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες ECTS για την απόκτηση πτυχίου και κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Στατιστική Ι
Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Οικονομική Ιστορία

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ι
Μακροοικονομική Ι
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Λογιστική Ι
Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ- Μάνατζμεντ

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Μακροοικονομική ΙΙ
Αγγλική Ορολογία

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Λογιστική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Οικονομική Γεωγραφία
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία
Οικονομική των Επιχειρήσεων
Μαθήματα Επιλογής 5ου & 7ου Εξαμήνου (3)

6ο Εξάμηνο

Δημόσια Οικονομική
Οικονομική Πολιτική
Μαθήματα Επιλογής 6ου & 8ου Εξαμήνου (3)

7ο Εξάμηνο

Θεωρία & Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου
Οικονομική της Ανάπτυξης
Μαθήματα Επιλογής 5ου & 7ου Εξαμήνου (3)

8ο Εξάμηνο

Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
Οικονομική της Εργασίας
Μαθήματα Επιλογής 6ου & 8ου Εξαμήνου (3)

Μαθήματα Επιλογής 5ου & 7ου Εξαμήνου

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
Εξέλιξη Οικονομικής Σκέψης
Οικονομική των Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
Οικονομικά της Ενέργειας
Οικονομική της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας
Αγροτική Πολιτική
Μαθηματική Οικονομική
Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη
Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας & Ποσοτικής Ανάλυσης
Διεθνής Διοίκηση

Μαθήματα Επιλογής 6ου & 8ου Εξαμήνου

Ελληνική Οικονομική Ιστορία
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση
Επιχειρησιακή Έρευνα
Περιφερειακή Οικονομική
Εργασιακές Σχέσεις
Οικονομικά της Εκπαίδευσης
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
Περιφερειακός & Χωροταξικός Σχεδιασμός
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Ανοικτά Μαθήματα

Τα ανοικτά μαθήματα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα, στο διαδίκτυο για όποιους θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Τα ανοικτά μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι τα ακόλουθα:

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές
Επιχειρησιακή Έρευνα
Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας
Λογιστική Ι
Λογιστική ΙΙ
Οικονομετρία
Οικονομικά για μη Οικονομολόγους
Οικονομικά της Ενέργειας
Οικονομικά της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας
Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος