Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (317)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο Kύκλους Σπουδών, στους οποίους ο πρώτος κύκλος (Α΄) αποτελείται από τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει τα υπόλοιπα τέσσερα.

Στον πρώτο κύκλο σπουδών (Α’), ο οποίος περιλαμβάνει 22 υποχρεωτικά μαθήματα, διδάσκονται κυρίως μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, καθώς και μαθήματα τα οποία στοχεύουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις μεθόδους των ποσοτικών αναλύσεων.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών (Β’), ο οποίος περιλαμβάνει 20 μαθήματα, αναφέρεται σε πιο εξειδικευμένα πεδία της οικονομικής επιστήμης.

Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου (Β’) χωρίζονται σε 3 ομάδες, τις ομάδες Α, Β και Γ. Η ομάδα Α περιλαμβάνει 12 μαθήματα βασικής οικονομικής παιδείας, η ομάδα Β περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικού περιεχομένου, ενώ η ομάδα Γ περιλαμβάνει μαθήματα από συγγενή αντικείμενα τα οποία προσφέρονται από άλλα τμήματα.

Στον Α’ κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 15 υποχρεωτικά μαθήματα, 3 μαθήματα επιλογής από την Ομάδα Γ και 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Στον Β’ κύκλο, οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 20 μαθήματα από τις ομάδες Α Β και Γ, από τα οποία τουλάχιστον 6 από την ομάδα Α και το πολύ 2 μαθήματα από την ομάδα Γ.

Ξένες Γλώσσες

Ο φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει στην αρχή των σπουδών του μία εκ των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), η οποία θα τον ακολουθεί και στα τέσσερα εξάμηνα. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας στα τέσσερα εξάμηνα θα έχουν βαθμό, αλλά θα μετράνε ως ένα μάθημα στο βαθμό του πτυχίου. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία δεν θα υπολογίζεται στη λήψη πτυχίου αλλά θα αναγράφεται στο Diploma Supplement ως επιπλέον.

Σεμιναριακά Μαθήματα

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει και σεμιναριακά μαθήματα. Στο σεμιναριακό μάθημα απαιτείται η συγγραφή και παρουσίαση από τους φοιτητές μιας εργασίας, της οποίας το θέμα αντλείται από το περιεχόμενο μαθήματος το οποίο έχει διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση σεμιναριακής εργασίας αποτελεί η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στο μάθημα, του οποίου το σεμιναριακό αποτελεί τη φυσική του προέκταση. Οι εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου ενώπιον του διδάσκοντα, συμφοιτητών και πιθανόν άλλων ενδιαφερομένων.

Στην εκπόνηση της διπλωματικής και της σεμιναριακής εργασίας η χρήση της ξένης βιβλιογραφίας θα είναι σημαντική και κατά περίπτωση απαραίτητη. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιμη η παράταση της υποχρεωτικής διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέχρι και το έκτο εξάμηνο.

Οι φοιτητές του τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν τη δυνατότητα μετά την εγγραφή τους στο 5ο εξάμηνο, να κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. H πρακτική άσκηση έχει προαιρετικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά κάποιο κύριο ή επιλογής μάθημα.

Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με ένα μάθημα επιλογής του Β’ Κύκλου Σπουδών.

Ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με την ολοκλήρωση του 7ου εξαμήνου φοίτησής του και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει ξεπερνά τα 27, εκτός των μαθημάτων γλώσσας.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αναγράφεται στην Αναλυτική Βαθμολογία. Στην εκπόνηση της διπλωματικής και της σεμιναριακής εργασίας η χρήση της ξένης βιβλιογραφίας είναι σημαντική και κατά περίπτωση απαραίτητη.

Η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας είναι ένα έτος και στην περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής αδυνατεί να φέρει εις πέρας τη διπλωματική εργασία, δηλώνει ένα (1) μάθημα επιλογής, στο οποίο θα πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Στατιστική για Οικονομολόγους Ι
Αγγλικά Ι ή Γερμανικά Ι ή Γαλλικά Ι ή Ιταλικά Ι
Μάθημα Επιλογής (1)

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ
Λογιστική Ι
Αγγλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ ή Γαλλικά ΙΙ ή Ιταλικά ΙΙ
Μάθημα Επιλογής (1)

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ι
Μακροοικονομική Ι
Οικονομετρία Ι
Λογιστική ΙΙ
Αγγλικά III ή Γερμανικά III ή Γαλλικά III ή Ιταλικά III
Μάθημα Επιλογής (1)

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Μακροοικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας
Αγγλικά IV ή Γερμανικά IV ή Γαλλικά IV ή Ιταλικά IV
Μάθημα Επιλογής (1)

A’ Κύκλος Σπουδών – Ομάδα Γ

Αρχές Κοινωνιολογίας
Δημογραφία
Πληροφοριακά συστήματα στην Οικονομία και Διοίκηση
Πολιτική Επιστήμη
Πολιτική Οικονομία της ΕΕ
Το Δίκαιο των Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της ΕΕ
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Αρχές Χρηματοοικονομικής
Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισαγωγή στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Οικονομία και Διοίκηση
Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Διεθνής Χρηματοδότηση
Δημοσιονομική Θεωρία Ι
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
Οικονομετρία ΙΙ
Ξένη Γλώσσα

6ο Εξάμηνο

Δημοσιονομική Θεωρία ΙΙ
Νομισματική Θεωρία & Πολιτική
Ξένη Γλώσσα

7ο Εξάμηνο

Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης
Ιστορία Οικονομικών Θεωρίων

8ο Εξάμηνο

Θεωρία και Πολιτικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μαθήματα Επιλογής – Ομάδα Α

Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ
Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αγροτική Οικονομική Ι
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Οικονομική της Εργασίας
Βιομηχανική Οικονομική
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας
Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.)
Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
Σεμινάριο Περιφερειακή Οικονομική
Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας
Τα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
Διπλωματική Εργασία

Μαθήματα Επιλογής – Ομάδα Β

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
Θεωρίες περί Κράτους
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
Διδακτική των Οικονομικών
Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πληροφοριακά Συστήματα Logistics