Οικονομικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (315)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων καθώς και από σύγχρονα μαθήματα επιλογής και αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.

Η διδασκαλία συνοδεύεται από φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εργασίες των φοιτητών και συζητήσεις μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 48 μαθήματα, καθώς και η συγκέντρωση 240 συνολικά πιστωτικών μονάδων ΕCTS. Το μάθημα της ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάζεται με επιτυχία, αλλά δεν υπολογίζεται στο γενικό βαθμό του πτυχίου.

Αναλυτικά οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα ως εξής:

  • Στο 1o & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μία (1) ξένη γλώσσα
  • Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε ένα (1) Επιλογής (Ε) μάθημα από τα προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα
  • Στο 5ο, 6ο, 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) Επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα και μία (1) ξένη γλώσσα

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης κατά δυο χρονικές περιόδους στο 4ο έτος της φοίτησής τους.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Μαθηματικά Ι
Στατιστική Ι
Αστικό Δίκαιο
Πληροφοριακά Συστήματα
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

3ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Ι
Μακροοικονομική Ι
Λογιστική Ι
Χρηματοοικονομική Ι
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Αγροτική Οικονομική
Πολιτική Μεταφορών και Ναυτιλίας
Χρήμα και Τράπεζες

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική ΙΙ
Μακροοικονομική ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική ΙΙ
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εφαρμογές Ψηφιακής Οικονομίας
Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων

5ο Εξάμηνο

Οικονομετρία Ι
Δημόσια Οικονομική Ι
Περιφερειακή Οικονομική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Οικονομική της Εργασίας
Μάρκετινγκ
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού
Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6ο Εξάμηνο

Οικονομετρία ΙΙ
Δημόσια Οικονομική ΙΙ
Οικονομική των Μεταφορών
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Επιχειρηματικότητα
Οικονομική του Περιβάλλοντος
Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής
Τραπεζική Οικονομική
Χωροταξική Ανάλυση
Διοίκηση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

7ο Εξάμηνο

Διεθνές Εμπόριο
Βιομηχανική Οργάνωση
Οικονομική Μεγέθυνση
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Θέματα Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Οικονομικά της Υγείας και της Ασφάλισης
Μαθηματική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Ειδικά Θέματα Δημόσιας Οικονομικής

8ο Εξάμηνο

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
Νομισματική Θεωρία
Επιχειρησιακή Στρατηγική
Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
Βιομηχανική Πολιτική
Δημοσιονομική Πολιτική
Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
Δημοσιονομική Πολιτική
Ειδικά Θέματα στα Οικονομικά της Υγείας
Διεθνείς Επιχειρήσεις & Επενδύσεις