Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αναλυτικές Μέθοδοι
Ωκεανογραφία
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία
Τεχνολογία Πλοίου
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία

2ο Εξάμηνο

Οικονομική
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στη Ναυτιλία
Θαλάσσια Οικολογία
Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Πολιτική Οικονομία
Στατιστική
Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
Συστήματα Πλοίου
Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων

4ο Εξάμηνο

Ναυτικό Δίκαιο
Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών
Οικονομική των Μεταφορών
Οργάνωση & Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων
Οργάνωση & Διοίκηση Λιμένων

5ο Εξάμηνο

Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση
Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Γενική Λογιστική
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Δίκαιο θαλάσσης
Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιων Πόρων

6ο Εξάμηνο

Ρύπανση και Ναυτιλία
Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων
Ναυτιλιακή Λογιστική
Ναυλώσεις
Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πιστοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Επιχειρησιακή Οικονομική

7ο Εξάμηνο

Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
Θεωρία Παιγνίων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Συνδυασμένες Μεταφορές
Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομικά της Ρύθμισης
Περιβαλλοντική Διαχείριση Τουριστικών Λιμένων
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

8ο Εξάμηνο

Ναυτασφαλίσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών
Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Μαθήματα Επιλογής
Τεχνολογική Απόδοση πλοίου
Πρακτική Άσκηση
Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου στη Ναυτιλία
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία
Επιχειρήσεις Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών – Λιμενικοί Διαχειριστές
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
Ναυτιλιακή Ρύπανση Λιμένων