Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

 • Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

 • Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών

 • Αναλυτικές Μέθοδοι

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 • Βιώσιμη Διαχείριση Θαλάσσιων Πόρων

 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

 • Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων

 • Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές

 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου στη Ναυτιλία

 • Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας

 • Δίκαιο της Θάλασσας

 • Επιχειρήσεις Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών

 • Επιχειρησιακή Οικονομική

 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

 • Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Ναυτιλία

 • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

 • Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

 • Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά

 • Θεωρία Παιγνίων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 • Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 • Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση

 • Λογιστική (Accounting)

 • Μάρκετινγκ στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 • Ναυλώσεις

 • Ναυτασφαλίσεις

 • Ναυτικό Δίκαιο

 • Ναυτιλία

 • Ναυτιλιακή Λογιστική

 • Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία

 • Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική

 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

 • Οικονομικά της Ρύθμισης

 • Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών

 • Οικονομική Επιστήμη (Economics)

 • Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων

 • Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)

 • Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων

 • Οικονομική των Μεταφορών

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης

 • Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων

 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία

 • Πολιτική Οικονομία (Political Economy)

 • Πρακτική Άσκηση

 • Ρύπανση και Ναυτιλία

 • Στατιστική

 • Συνδυασμένες Μεταφορές

 • Συστήματα Μεταφορών

 • Συστήματα Πλοίου

 • Τεχνολογία Πλοίου

 • Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου

 • Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)