Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (347)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διακρίνονται σε

  • μαθήματα Υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και
  • μαθήματα Κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου)

Τα μαθήματα Υποδομής του προγράμματος παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, ενώ τα μαθήματα Κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.

Για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα είκοσι-δύο (22) είναι μαθήματα κορμού.

Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

  • την κατεύθυνση Λογιστικής και
  • την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα στην κατεύθυνση Λογιστικής είναι οκτώ (8) και τα επιλογής δέκα (10), ενώ στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι δέκα (10) και τα επιλογης (8).

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Στατιστική για Επιχειρήσεις
Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα
Αστικό Δίκαιο
Αγγλικά Ι

2ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Λογιστική 1
Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης
Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής
Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Αγγλικά III

4ο Εξάμηνο

Λογιστική Κόστους
Χρηματοοικονομική Λογιστική II
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Αγγλικά IV

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική III
Αγγλικά V

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Προγραμματισμός II
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Αγγλικά V

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική III
Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών
Επιχειρηματικότητα

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Διοικητική Λογιστική
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών
Εργατικό Δίκαιο
Αναλογιστική Στατιστική
Αγγλικά VI
Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων
Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου
Διοικητική Λογιστική
Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
Αγγλικά VI
Μικροοικονομική Θεωρία II

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Φορολογία
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ελεγκτική

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Λογιστική Δημόσιου Τομέα
Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Εναλλακτικές Επενδύσεις

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Φορολογία
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Μαθηματικά για Οικονομολόγους III
Εναλλακτικές Επενδύσεις

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Λογιστικής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Φορολογική Λογιστική

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διαχείριση Κινδύνων
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων
Διαχείριση Κινδύνων

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Προχωρημένη Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
Προχωρημένη Οικονομετρία
Συστήματα Ελέγχου της Διοίκησης
Ειδικά θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
Πρακτική Άσκηση
Φορολογική Λογιστική