Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (595)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 51 μαθήματα συνολικά και επιπλέον την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:

 • υποχρεωτικά, τα οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία.
 • κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, όπου ο φοιτητής επιλέγει στη διάρκεια των σπουδών του τέσσερα (4) οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα.

Από τα 51 μαθήματα του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών τα 35 είναι υποχρεωτικά, ενώ μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου ο φοιτητής ακολουθεί μία εκ των δύο κατευθύνσεων και επιλέγει 4 μαθήματα επιλογής από τα 8 διαθέσιμα σε κάθε κατεύθυνση.

Οι διαθέσιμες κατευθύνσεις είναι:

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Λήψη Πτυχίου

Για να αποφοιτήσει ένας φοιτητής πρέπει να:

 • περάσει 39 τουλάχιστον μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να συλλέξει συνολικά 210 διδακτικές μονάδες και
 • να ολοκληρώσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση.

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε σπουδαστή του Τμήματος εφόσον ο σπουδαστής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα σπουδών και 160 διδακτικές μονάδες.

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών, διεξάγε­ται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος καθώς βοηθάει τον σπουδαστή να αναπτύξει ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, μέσα από την πτυχιακή εργασία ο φοιτητής μαθαίνει να:

 • σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη εργασιών.
 • εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.
 • χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει διδαχθεί.
 • υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του.
 • παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με διάφορους τρόπους.

Πρακτική Άσκηση

Το τελευταίο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση, η οποία είναι υ­ποχρεωτική και έχει διάρκεια 6 μηνών.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνα­τότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας και γενικά κρίνεται ως ικανοποιητική.

Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσο­υν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική
Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Λογιστική
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Βάσεις Δεδομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αρχές Μάρκετινγκ
Οικονομικά Μαθηματικά
Χρηματοοικονομική Λογιστική

3ο Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική
Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων II
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
Διοίκηση Μ.Μ.Ε.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι
Μεθοδολογία Έρευνας
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ
Δημόσιες Σχέσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική
Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Ελεγκτική
Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών
Διοικητική Λογιστική
Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Διοίκηση Οργανισμών
Εργασιακές Σχέσεις
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Επιχειρηματικότητα
Διοικητική Οικονομική

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Ανάλυση και Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Διοίκηση Πωλήσεων

7ο Εξάμηνο

Σεμινάριο Τελειόφοιτων
Συστήματα Υπηρεσιών και Εξωτερική Ανάθεση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Στρατηγική Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών
Περιφερειακή και Οικονομική Ανάπτυξη

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

8ο Εξάμηνο

Πτυχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση