Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (560)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η δομή του προγράμματος σπουδών βασίζεται σε δύο κύκλους σπουδών, όπου με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών, από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη.

Οι κύκλοι σπουδών είναι οργανωμένοι έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών.

Ο πρώτος κύκλος σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο γνώσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που διδάσκονται κυρίως στα δύο πρώτα έτη του προγράμματος.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών, και με βάση τις αποκτηθείσες βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα, στα πλαίσια Κατευθύνσεων Εξειδίκευσης και μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.

Στόχος των μαθημάτων και των δύο κύκλων σπουδών είναι να προσφέρουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης προετοιμασίας ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή.

Αυτό σημαίνει ότι, με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος είναι εξοπλισμένος, τόσο με τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και με τη στοιχειώδη απαραίτητη πρακτική εμπειρία, που θα του επιτρέψει να κάνει ένα σωστό ξεκίνημα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού και άμιλλας.

Αυτό το χαρακτηριστικό του προγράμματος εμφανίζεται και στη λογική της διαδοχής των μαθημάτων, αλλά και στην ποικιλία των συνδυασμών, που επιτρέπει στον φοιτητή να προσαρμόσει το ειδικό πρόγραμμα σπουδών του στις ατομικές προοπτικές και επιθυμίες του.

Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το πρόγραμμα σπουδών του προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες τις επιλογές, στόχους:

 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας.
 • Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.
 • Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.
 • Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του
 • Να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου

Για τη λήψη πτυχίου του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS. Όλα όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του τμήματος διαθέτουν 5 μονάδες ECTS, ενώ κάθε εξάμηνο διαθέτει 30 μονάδες ECTS.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο στον οποίο κάθε φοιτητής θα παρακολουθήσει τα μαθήματα που πρέπει, καθώς και σε ό,τι αφορά το ποια μαθήματα θα επιλέξει ο φοιτητής εκεί που έχει τέτοια δυνατότητα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι ενδεικτικό. Κάθε φοιτητής καταρτίζει σταδιακά ατομικό πρόγραμμα σπουδών, δηλώνοντας, στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει το εξάμηνο αυτό.

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και να ανακηρυχθεί πτυχιούχος αφού συμπληρώσει καταρχήν τουλάχιστον επτά πλήρη εξάμηνα φοίτησης από την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα.

Ως ολοκλήρωση των σπουδών νοείται η επιτυχής περάτωση μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση) με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 144 διδακτικές μονάδες (ΔΜ) ή 240 μονάδες ECTS που αναλύονται ως εξής:

 • 102 διδακτικές μονάδες ή 170 μονάδες ECTS πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα κορμού (Υ, υποχρεωτικά μαθήματα),
 • 36 διδακτικές μονάδες ή 60 μονάδες ECTS πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα της κατεύθυνσης σπουδών που επέλεξε στη διάρκεια των σπουδών του.

Από τις προαναφερόμενες 36 ΔΜ ή 60 μονάδες ECTS :

 • οι 18 ΔΜ ή 30 μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τα έξι υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης (ΥΚ)
 • οι 18 ΔΜ ή 30 μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα (ΕΚ) της κατεύθυνσης.
 • 6 διδακτικές μονάδες ή 10 μονάδες ECTS που αντιστοιχούν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, ενώ στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δυο (2) μαθήματα

Κατηγορίες προσφερομένων μαθημάτων

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από μαθήματα τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μαθήματα Υποδομής – Κορμού
 • Μαθήματα Κατευθύνσεων
 • Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Μαθήματα Υποδομής – Κορμού

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, τα οποία αποκαλούνται μαθήματα κορμού και στα οποία αντιστοιχούν 102 διδακτικές μονάδες ή 170 μονάδες ECTS. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα έτη σπουδών, καθώς και ένα μέρος του τρίτου και τετάρτου έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές, ενώ κάθε φοιτητής οφείλει να επανεγγραφεί και να επανεξεταστεί σε κάθε μάθημα κορμού στο οποίο δεν έχει επιτύχει.

Με τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στοιχεία από επιμέρους επιστήμες, γνωστικά αντικείμενα που συνυπηρετούν τη σπουδή των προβλημάτων που θέτει η οργάνωση, η διεύθυνση, η λειτουργία και το περιβάλλον της επιχείρησης.

Κατευθύνσεις και Επιλογές

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία, εξετάζουν τις ιδιομορφίες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είτε σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης και εμβαθύνουν, είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης εν γένει, είτε στη σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων και τεχνικών για την προώθηση ειδικών σκοπών της επιχείρησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου κύκλου διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες τα μαθήματα αυτά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης.

Κατευθύνσεις σπουδών

Αφού ολοκληρώσει επιτυχώς δύο έτη φοίτησης, στην αρχή του πέμπτου εξαμήνου, ο φοιτητής καλείται να επιλέξει την κατεύθυνση προς την οποία θα δώσει έμφαση στη συνέχεια των σπουδών του.

Η κατεύθυνση αποτελεί τη δέσμη προτεινομένων μαθημάτων, από τα οποία ο φοιτητής θα συγκεντρώσει περισσότερο από το ένα τέταρτο των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του, περιλαμβανομένης της πτυχιακής εργασίας.

Η ολοκλήρωση των σπουδών σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση δίνει στο φοιτητή τη δυνατότητα να πιστοποιήσει με τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας σε ποιο γνωστικό τομέα έδωσε έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Πρόκειται, συνεπώς, για μια κρίσιμη επιλογή που πρέπει να εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα του φοιτητή, καθώς και με τις προοπτικές της επιστημονικής και επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων, η διδασκαλία των οποίων οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση του φοιτητή. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προβλημάτων και μεθόδων, στις οποίες ο φοιτητής μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 μαθήματα της κατεύθυνσης που έχει επιλέξει, τα οποία αντιστοιχούν σε 36 διδακτικές μονάδες ή 60 μονάδες ECTS. Σε κάθε κατεύθυνση ορίζονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα, το σύνολο των οποίων οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς για τη λήψη πτυχίου ο φοιτητής που την έχει επιλέξει. Στην περίπτωση όπου ο φοιτητής επιλέξει να εκπονήσει πτυχιακή εργασία για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, συνιστάται να εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης σπουδών που επιλέγει.

Προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση σπουδών, καθώς και σε οποιοδήποτε μάθημα ενταγμένο σε κατεύθυνση, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων κορμού, με τα οποία ο φοιτητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων κορμού (δηλαδή 51 διδακτικές μονάδες ή 85 μονάδες ECTS ). Ειδικά και κατ’εξαίρεση το μάθημα Πρακτική Ασκηση μπορεί να επιλεγεί από τους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών.

Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρονται τρεις κατευθύνσεις σπουδών, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει 12 μαθήματα (6 υποχρεωτικά και 6 επιλογής), ενώ ορισμένα μαθήματα είναι ενταγμένα σε περισσότερες από μια κατευθύνσεις. Ορισμένα μαθήματα που θεωρούνται βασικά, χωρίς να είναι υποχρεωτικά, περιλαμβάνονται σε όλες τις κατευθύνσεις σπουδών.

Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής:

 • Λογιστική – Χρηματοοικονομική: Η έμφαση των σπουδών δίνεται σε προχωρημένες μεθόδους και τεχνικές, αναγκαίες για τη λειτουργία του λογιστηρίου και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.
 • Τουρισμός: Στην περίπτωση αυτή οι σπουδές έχουν τομεακό προσανατολισμό, δηλαδή η έμφαση δίνεται στον τουριστικό τομέα.
 • Διοίκηση: Η έμφαση δίνεται στη μελέτη των επιμέρους λειτουργιών και χαρακτηριστικών της σύγχρονης επιχείρησης, καθώς επίσης και στις μεθόδους σχεδιασμού, ελέγχου και ανάλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών.

Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή και αναγράφει βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι εκατοστά και ορίζεται με βάση το βαθμολογικό σύστημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο απόφοιτος συγκεντρώνει βαθμούς προαγωγής σε μαθήματα με περισσότερες από τις κατ’ ελάχιστον αναγκαίες 144 διδακτικές μονάδες, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει την εξαίρεση των βαθμών που έλαβε σε ένα ή περισσότερα μαθήματα από τον υπολογισμό του γενικού βαθμού του πτυχίου του.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι
Εισαγωγή στην Οικονομική
Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Λογιστική Ι
Μαθηματικά
Εργαστήρια Αγγλικών

2ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοινωνιολογία
Λογιστική ΙΙ
Μικροοικονομική Ι
Στατιστική Ι
Τεχνολογική Καινοτομία και Στρατηγική Ι
Εργαστήρια Αγγλικών

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ι
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Κοστολόγηση Ι
Μικροοικονομική ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Αστικό Δίκαιο
Εισαγωγή στον Τουρισμό
Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

5ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Μαθήματα Κατεύθυνσης (3)

6ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Επιχειρησιακή Έρευνα
Πολιτική Οικονομία
Μαθήματα Κατεύθυνσης (3)

7ο Εξάμηνο

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική
Διοίκηση Logistics
Ανάλυση Δεδομένων
Μαθήματα Κατεύθυνσης (3)

8ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ
Πτυχιακή Εργασία
Μαθήματα Κατεύθυνσης (3)

Κατεύθυνση Λογιστική Χρηματοοικονομική

Ελεγκτική
Λογιστική Εταιρειών
Διοικητική Λογιστική
Διαχείριση Κινδύνου
Χρήμα Πίστη Τράπεζες
Διεθνής Χρηματοοικονομική

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
Τραπεζικό Δίκαιο
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Διοικητική Οικονομική
Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης
Πρακτική Άσκηση
Κοστολόγηση Β
Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων
Οικονομετρία
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων
Μη Παραμετρική Στατιστική
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Διοίκησης

Τεχνολογική Καινοτομία και Στρατηγική ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοίκηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Διοικητική Οικονομική
Διοίκηση Έργων
Βιομηχανική Οικονομική
Εφαρμοσμένη Οικονομική
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
Αρχές Προγραμματισμού και Επίλυση Επιχειρηματικών Προβλημάτων
Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Οικονομική των Μεταφορών
Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών
Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προσομοίωση Επιχειρησιακών Συστημάτων
Πρακτική Άσκηση
Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων
Έρευνα Αγοράς
Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Διεθνές Μάρκετινγκ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών
Επιχειρηματικότητα
Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων
Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Πρακτική Άσκηση

Κατεύθυνση Τουρισμού

Τουριστικό Μάρκετινγκ
Τουριστική Οικονομική
Κοινωνιολογία του Τουρισμού
Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων
Τουριστική Νομοθεσία
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
Οικονομική των Μεταφορών
Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών
Πρακτική Άσκηση
Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός Τουρισμού
Έρευνα Αγοράς
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Διεθνές Μάρκετινγκ
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
Πρακτική Άσκηση