Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (560)