Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ) – ΤΕΙ Πελοποννήσου (594)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών της Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Πελοποννήσου συγκροτείται από θεωρητικά και μεικτά μαθήματα και αναπτύσσεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ τα συνολικά μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι 42.

Στα επτά εξάμηνα διδάσκονται και εξετάζονται τα μαθήματα και στο όγδοο εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση και εκπονείται η πτυχιακή εργασία.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών σε ειδικά θέματα με βιβλιογραφική αναζήτηση.

Από το σύνολο των μαθημάτων τα μισά περίπου μαθήματα είναι μαθήματα επιλογής, άρα ο φοιτητής έχει ένα μεγάλο εύρος δυνητικής γνώσης, από την οποία πρέπει να επιλέξει σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του για τη λήψη πτυχίου.

Με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής διαμορφώνει τον προσωπικό κύκλο σπουδών του, σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα ή προοπτικές.

Πτυχιακή Εργασία

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάληψη εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής ή φοιτήτρια να ευρίσκεται τουλάχιστον στο 7ο τυπικό εξάμηνο των σπουδών του και να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα «Μεθοδολογία Έρευνας» και «Σεμινάριο Τελειοφοίτων».

Ακολουθεί επιλογή θέματος από το φοιτητή, ενώ η πτυχιακή εργασία εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντος καθηγητή με χρόνο ολοκλήρωσης κάθε πτυχιακής εργασίας, το ένα (1) ημερολογιακό εξάμηνο.

Πτυχιακή εργασία, που η εκπόνησή της ολοκληρώθηκε επιτυχώς, πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης και κοινού και θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών του τμήματος, είναι υποχρεωτική, διάρκειας έξι (6) μηνών και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε δημόσιο φορέα.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτει ο φοιτητής για να μπορέσει να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση είναι:

  • Να έχει ολοκληρώσει το 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών
  • Να έχει επιτυχώς περάσει τα 2/3 των μαθημάτων ειδικότητας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης
Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Μαθηματικά για τη Διοίκηση και την Οικονομία
Πληροφορική Ι

2ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Γενικό Δημόσιο & Διοικητικό Δίκαιο
Μακροοικονομική Θεωρία
Πληροφορική ΙΙ
Πολιτική Επιστήμη Ι
Στατιστική Ι

3ο Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων
Δημόσια Οικονομική
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
Στατιστική ΙΙ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

4ο Εξάμηνο

Δημόσια Διοίκηση
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής  (2)

5ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Δίκαιο Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Οικονομική Υπηρεσιών Υγείας Ι
Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής  (2)

6ο Εξάμηνο

Μεθοδολογία Έρευνας
Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Πρόνοιας
Κοινωνική Πολιτική
Οικονομική Υπηρεσιών Υγείας ΙΙ
Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων
Πληροφορική στην Υγεία

7ο Εξάμηνο

Διαπολιτισμική Διοίκηση Υγείας
Διοικητική Πρακτική Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας
Κοινωνική Ασφάλιση
Πολιτική και Σχεδιασμός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής  (2)

Μαθήματα Επιλογής

Διοικητική Λογιστική Ι
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διαχείριση Περιβάλλοντος
Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών
Διοίκηση Έργου
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εφαρμογές Διοίκησης και Οικονομίας με Τεχνολογίες Διαδικτύου
Θέματα Οικονομικών Δημοσίου
Κοινωνική Δημογραφία
Κοινωνική Οικονομία
Κοινωνιολογία
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Ποιότητα Ζωής
Πολιτική Οικονομία
Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστικό Μάνατζμεντ
Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες – Τρόποι Παροχής και Χρηματοδότησης
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Αγγλική Ορολογία για την Υγεία και Πρόνοια
Διαχείριση Ιατρικού Εξοπλισμού και Φαρμάκων
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία